<?php
Sử dụng apply_filters trong wordpress
$var = "copyright 2014";
//khởi tạo giá trị mặc định khi hiển thị
echo apply_filters('hook_mainisan','$var');
//nếu không chạy hook thì sẽ chạy $var
//lúc này ta đã khởi tạo hook, nếu không có add-filter sẽ lấy giá trị mặc định
//đây là giá trị hiển thị
 ?>
 
 <?php
//add filters được sử dụng thường trong file function.php
//đây là hàm điều khiển hook phía trên

function chang_footer($output){
$outphut ="copyright 2015";
return $output;
// đến đây gí trị vẫn chưa được thay đổi cần có thêm hàm add filter điều khiển hook

add_filter('hook_mainisan','chang_footer');
//hàm này có nghĩa tìm tất cả những hook có tên "hook-mainisan" và áp dụng hàm chang-footer phía trên


}

 ?>