Ví Dụ

Choose a filesystem

 Ext4 

df -l -- xem đĩa 

cd /dev/disk/by-id/ ls -- danh sách volume  

scsi-0DO_Volume_volume-sgp1-02 (tên đĩa) 

sudo mkfs.ext4 /dev/disk/by-id/scsi-0DO_Volume_volume-sgp1-02 (lệnh tạo partior)

mkdir -p /srv/home ( tạo thư mục /srv/home)

mount /dev/vda1 /srv/home ( gắn đĩa hiện tại qua đây)

Rsync (Remote Sync) là một công cụ dùng để sao chép và đồng bộ file/thư mục được dùng rất phổ biến. Với sự trợ giúp của rsync, bạn có thể đồng bộ dữ liệu trên local hoặc giữa các server với nhau một cách dễ dàn

rpm -qa | grep rsync 
(debian - sudo apt-get install alien
)
sudo alien -i package_file.rpm

apt-get -y install rsync

yum -y install rsync

Đồng bộ dữ liệu

rsync -av /home/* /srv/home/
diff -r /home /srv/home
umount /srv/home
mkdir -p /home

Gắn ổ đĩa rời
mount -o discard,defaults,noatime /dev/disk/by-id/scsi-0DO_Volume_volume-sgp1-02 /home
echo '/dev/disk/by-id/scsi-0DO_Volume_volume-sgp1-02 /home ext4 defaults,nofail,discard 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab

After:

root@debian:/home# df -l
Filesystem   1K-blocks  Used Available Use% Mounted on
udev       1014356    0  1014356  0% /dev
tmpfs       204588  20900  183688 11% /run
/dev/vda1    51570124 7453184 41982660 16% /
tmpfs      1022928    0  1022928  0% /dev/shm
tmpfs        5120    0   5120  0% /run/lock
tmpfs      1022928    0  1022928  0% /sys/fs/cgroup
tmpfs       204584    0  204584  0% /run/user/0
/dev/sda    31078308  45080 29443980  1% /home

Chuyển lại dữ liệu
rsync -av /srv/home/* /home


# Create a mount point for your volume:
$ mkdir -p /mnt/volume_sgp1_02

# Mount your volume at the newly-created mount point:
$ mount -o discard,defaults,noatime /dev/disk/by-id/scsi-0DO_Volume_volume-sgp1-02 /mnt/volume_sgp1_02

# Change fstab so the volume will be mounted after a reboot
$ echo '/dev/disk/by-id/scsi-0DO_Volume_volume-sgp1-02 /mnt/volume_sgp1_02 ext4 defaults,nofail,discard 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab

FINISH:

mkdir -p /mnt/volume_sgp1_02

mount -o discard,defaults,noatime /dev/disk/by-id/scsi-0DO_Volume_volume-sgp1-02 /home

echo '/dev/disk/by-id/scsi-0DO_Volume_volume-sgp1-02 /home ext4 defaults,nofail,discard 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab

mount -a (lệnh muont new)
Xem Ví Dụ »