add volume NAME VOLUME volume-sgp1-02 Choose a filesystem Ext4 df -l -- xem đĩa cd /dev/disk/by-id/ ls -- danh sách volume scsi-0DO_Volume_volume-sgp1-02 (tên đĩa) sudo mkfs.ext4 /dev/disk/by-id/scsi-0DO_Volume_volume-sgp1-02 (lệnh tạo partior) mkdir -p /srv/home ( tạo thư mục /srv/home) mount /dev/vda1 /srv/home ( gắn đĩa hiện tại qua đây) Rsync (Remote Sync) là một công cụ dùng để sao chép và đồng bộ file/thư mục được dùng rất phổ biến. Với sự trợ giúp của rsync, bạn có thể đồng bộ dữ liệu trên local hoặc giữa các server với nhau một cách dễ dàn rpm -qa | grep rsync (debian - sudo apt-get install alien ) sudo alien -i package_file.rpm apt-get -y install rsync yum -y install rsync Đồng bộ dữ liệu rsync -av /home/* /srv/home/ diff -r /home /srv/home umount /srv/home mkdir -p /home Gắn ổ đĩa rời mount -o discard,defaults,noatime /dev/disk/by-id/scsi-0DO_Volume_volume-sgp1-02 /home echo '/dev/disk/by-id/scsi-0DO_Volume_volume-sgp1-02 /home ext4 defaults,nofail,discard 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab After: root@debian:/home# df -l Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on udev 1014356 0 1014356 0% /dev tmpfs 204588 20900 183688 11% /run /dev/vda1 51570124 7453184 41982660 16% / tmpfs 1022928 0 1022928 0% /dev/shm tmpfs 5120 0 5120 0% /run/lock tmpfs 1022928 0 1022928 0% /sys/fs/cgroup tmpfs 204584 0 204584 0% /run/user/0 /dev/sda 31078308 45080 29443980 1% /home Chuyển lại dữ liệu rsync -av /srv/home/* /home # Create a mount point for your volume: $ mkdir -p /mnt/volume_sgp1_02 # Mount your volume at the newly-created mount point: $ mount -o discard,defaults,noatime /dev/disk/by-id/scsi-0DO_Volume_volume-sgp1-02 /mnt/volume_sgp1_02 # Change fstab so the volume will be mounted after a reboot $ echo '/dev/disk/by-id/scsi-0DO_Volume_volume-sgp1-02 /mnt/volume_sgp1_02 ext4 defaults,nofail,discard 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab FINISH: mkdir -p /mnt/volume_sgp1_02 mount -o discard,defaults,noatime /dev/disk/by-id/scsi-0DO_Volume_volume-sgp1-02 /home echo '/dev/disk/by-id/scsi-0DO_Volume_volume-sgp1-02 /home ext4 defaults,nofail,discard 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab mount -a (lệnh muont new)