Bước 1. Chạy ADB với quyền admin

Bước 2, Chuẩn Bị USB

Bước 3. Bấm Phím Lên (ADB reboot)

Phim giam am luong: fastboot reboot

Bước 4 Ghim USB và Máy Tính 

BƯớc 5 Chạy Lênh: fastboot reboot